مجموع عوارض پرداختي صنعت بيمه از محل حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نيروي انتظامي و صندوق تأمين خسارت هاي بدني طي ۸ سال و ۹ ماه بالغ بر ۷ هزار ميليارد تومان بوده است.

  به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، صنعت بيمه طي اين مدت به طور متوسط ماهيانه حدود ۶۷ ميليارد تومان از محل حق بيمه شخص ثالث به اين سه نهاد پرداخت كرده است.
بنابراين گزارش، كل عوارض پرداختي صنعت بيمه در اين بازه زماني به وزارت بهداشت بيش از ۳ هزار و ۳۵۴ ميليارد تومان، به نيروي انتظامي بيش از يك هزار و ۸۳۱ ميليارد تومان و به صندوق تأمين خسارت هاي بدني بيش از يك هزار و ۸۳۹ ميليارد تومان بوده است.
محل مصرف عوارض پرداختي وزارت بهداشت طبق قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوري و بدون قيد وشرط مصدومان حوادث رانندگي؛ نيروي انتظامي طبق قوانين بودجه سنواتي كاهش تصادفات رانندگي و صندوق تأمين خسارت هاي بدني طبق قانون شخص ثالث پرداخت خسارت هاي بدني(جرح، فوت و هزينه هاي پزشكي) وارده به اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي و حمايت از ايشان در مواردي كه رانندة مسبب حادثه بيمه نامه نداشته يا معلوم نباشد
 نحوة هزينه كرد منابع دريافتي صندوق تأمين خسارت هاي بدني مشخص است اما از نحوة هزينه كرد ساير منابع تخصيص داده شده تاكنون گزارش مستندي ارائه نشده است.
منبع : بیمه نوین |پرداخت عوارض بيش از ۷ هزار ميليارد توماني صنعت بيمه از بيمه شخص ثالث
برچسب ها : بيمه ,ميليارد ,بدني ,خسارت ,هزار ,ثالث ,ميليارد تومان ,تأمين خسارت ,صندوق تأمين ,صنعت بيمه ,نيروي انتظامي ,صندوق تأمين خسارت